5 juli 2023

Welk effect heeft het nieuwe pensioenstelsel op jouw toekomst?

De Nederlandse regering heeft onlangs de de Wet toekomst pensioenen aangenomen die ingrijpende veranderingen zal brengen in het pensioenstelsel in Nederland. Hoewel de exacte details van de veranderingen nog niet bekend zijn gemaakt, is het duidelijk dat de betrokken pensioenregelingen en verzekeraars de verantwoordelijkheid krijgen om werkgevers en werknemers over te laten stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoe de veranderingen zullen worden doorgevoerd is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat er veel gaat veranderen. Wat kunnen we verwachten?

Een aantal regelingen blijft hetzelfde

De basispensioenregeling voor werknemers blijft hetzelfde, inclusief de AOW-uitkeringen die ingaan op de pensioenleeftijd. Werkgeverspensioenen en partnerpensioenen blijven ook bestaan, evenals de pensioenopbouw tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid.

Pensioenpremie staat centraal, niet de hoogte van het pensioen

De belangrijkste verandering zit in de pensioenpremies, die naar verwachting hetzelfde percentage zullen blijven in plaats van gebaseerd te zijn op de uiteindelijke pensioenuitkering. Dit zal beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en pensioenuitvoerders in staat stellen om individuele beleggingsstrategieën te ontwikkelen voor verschillende groepen. Het pensioen van elke persoon zal meer gepersonaliseerd worden, rekening houdend met hun leeftijd en andere factoren.

De toezegging (70% van het middelloon) vervalt en bij de nieuwe pensioenstelsel zal de inhoud van de individuele pensioenpot op het moment van pensionering de hoogte van het maandelijkse pensioenbedrag bepalen.

Pensioen via uw werkgever kan sneller omhoog

Het pensioen kan meebewegen met het economisch klimaat. Bij slechte tijden kan het zijn dat de hoogte van het opgebouwde pensioen minder snel groeit dan eerst werd voorgespiegeld. Daarentegen zal het in goede tijden harder groeien. Het pensioen wordt dus beweeglijker. Het is de verwachting dat met de nieuwe regels de pensioenen juist vaker en eerder omhoog zullen gaan dan nu het geval is.

Het nabestaandenpensioen: duidelijke en dezelfde regels voor alle pensioenuitvoerders

Heb je recht op nabestaandenpensioen, dan zijn veel regels straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar de nabestaande op kan rekenen. De dekking wordt diensttijdonafhankelijk en er komt een wijziging in het pensioengevend salaris. Dit zal in het nieuwe stelsel maximaal 50% zijn.

Ook het wezenpensioen zal veranderen. Er komt een eindleeftijd van 25 jaar en het maximale pensioengevend salaris zal 20% worden.

Moet er nu iets gedaan worden?

Nee. De pensioenfondsen en verzekeraars zijn nu aan zet. In de transitiefase zullen ze een keuze maken over de uitvoering van de nieuwe pensioenwet. Uiterlijk 1 januari 2028 zal alle veranderingen doorgevoerd zijn. Benieuwd wat de nieuwe regels voor jou kunnen betekenen?